Wijkdialogen in beweging

Dinsdag 8 juni vond de workshop Wijkdialogen, elkaar inspireren plaats. Een workshop om elkaar te inspireren, te delen wat we hebben geleerd in/over gezonde wijkdialogen in Lunetten, Oost, NoordOost, Leidsche Rijn en elders. Hoe deze bijdragen aan gemeenschapskracht & gezondheid, persoonlijk, in relatie met anderen, aan een gezond samenspel en gezond leefklimaat dichtbij huis. Om met elkaar verder te komen! Een inspirerende workshop met veel enthousiaste deelnemers waar veel ideeën zijn gedeeld en verrijkt. Een workshop die een mooie toekomst belooft voor dialogen in de wijk. Heb je vragen of wil je zelf met wijkdialogen aan de slag? Neem contact op.

Kennismaken met elkaar

Voor Kerstin is het de eerste keer dat ze deelneemt aan een activiteit bij Utrecht in Dialoog. Het ontmoeten via zoom is niet meer nieuw maar de professionele ondersteuning verrast haar. Na een korte introductie door Francisca Frenks op de dialoog worden deelnemers in verschillende kleine groepjes ingedeeld om in “speed dates” kennis met elkaar te maken. Kerstin van Buurtcomite Stalau maakt kennis met een wijkgenoot in Noordoost uit Voordorp die nog zoekende is naar hoe en wat hij met de wijk en buurt wil en kan. Zelf is ze al geruime tijd actief bij  verschillende wijk en buurt platforms.

Sterke inclusieve gemeenschappen bouwen

We vervolgen met een korte introductie door Wilma de Buck over achtergrond, opzet en doel van Wijkdialogen in NoordOost, Lunetten en Leidsche Rijn, en van deze bijeenkomst. Ambitie van de Buurtaanpak Erbij Horen is om sterke gemeenschappen te bouwen die bescherming bieden bij uitsluiting, verlies, uitsluiting,  eenzaamheid, tegenslag, discriminatie, polarisatie en meer. Deze workshop is bedoeld om kennis uit te wisselen tussen de verschillende focuswijken, elkaar te leren kennen en kunnen vinden als we elkaar nodig hebben en met elkaar verder te komen in het bouwen van sterke wijk/buurtgemeenschappen waar ‘iedereen’ gezien, gehoord en gewaardeerd kan worden. Sterke gemeenschappen ontstaan in betekenisvolle ontmoetingen tussen wijk- en buurtgenoten van alle leeftijden en achtergronden over belangrijke thema’s en vragen, door andere perspectieven te ontdekken, tot nieuwe inzichten en in beweging te komen. Wijk/buurtgenoten kunnen ook samen nieuwe ideeën ontwikkelen en realiseren voor een verbonden, sterke wijk.

Gezonde wijkdialogen, elkaar inspireren

We vervolgden met korte presentaties over wijkdialogen in Lunetten, Leidsche Rijn, NoordOost en Oost:

  • Gemeenschapskracht in Lunetten. Martin van Lijf, initiatiefnemer van de dialogen in Lunetten, vertelt over de organische groei van gemeenschapskracht in Lunetten, over de oprichting in 2014 van “Lunetten wil wel” en de succesvolle samenwerking met het gezondheidscentrum om vooral de doelgroep 65+ en kwetsbare bewoners te bereiken in verdiepende gesprekken. De thema’s worden in overleg bepaald in aansluiting op wat leeft. Het gaat om  Ontmoeting en elkaar leren kennen, soms ook versneld, interessante gedachtewisselingen en saamhorigheid. Dat heeft eraan bijgedragen dat mensen elkaar in coronatijd ook opzochten, boodschappen voor elkaar deden, naar elkaar omzagen. Martin gelooft in organische groei van Gemeenschapskracht. We bewegen mee met de positieve energie in de wijk. Er is een groep bezig met een groenontwikkelplan en de organisatie van een burgertop. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de energietransitie. Er is een groepje bezig met gezondheid & zorg. Hoe kun je als bewoners meer invloed, regie en eigenaarschap krijgen, ook gelet op de vergrijzing? Binnenkort komt er nu een wijkbrede bijeenkomst om met elkaar te verkennen hoe we informatie kunnen delen, samen kunnen werken om de wijk sterker te maken. De beweging groeit van onderop, door verbinding van wat er is, organisch en natuurlijk in ons eigen tempo en op een manier die bij ons past. Lees meer over de Lunettendialogen >>>
  • Buurtdialogen Leidsche Rijn, samen eten en erbij horen. Lambert van Elk, vaste dialoogbegeleider in Leidsche Rijn vertelt dat er vanuit twee vaste locaties buurtdialogen worden gehouden, bij Hof t Spoor in Terwijde met DOCK en aansluitend lunch, en in Parkwijk met Resto van Harte en avondeten. In Hof t’ Spoor komt een vaste groep bij elkaar, een melting pot van culturen die heel vertrouwd met elkaar is. De live dialogen zijn voor deze groep heel belangrijk, ook omdat niet iedereen even goed Nederlands verstaat en spreekt. Marijke Zoetelief begeleidt hier de dialogen, soms ook een wandeldialoog door de natuur.  De Buurtdialogen met eten met Resto VanHarte Bij de Buren zijn later gestart en nog spannend. De komende tijd wil de dialooggroep Leidsche Rijn het draagvlak verbreden, meer mensen welkom heten, nieuwe locaties verkennen, de wijk in/door trekken om meer mensen te betrekken.  Om de Wijkdialoog in Leidsche Rijn  een mooie toekomst te geven! Lees meer over de Buurtdialogen Leidsche Rijn >>>
  • Buurtgezondheid Utrecht Oost, samen vernieuwen. Anja van der Aa, initiatiefnemer van de wijkcoöperatie “Oost voor elkaar” is in Utrecht Oost van start gegaan met het oprichten van een wijkinformatiepunt met iedere maandagmiddag een inloopspreekuur bij Podium Oost. Omdat samenwerken niet vanzelf gaat is vervolgens een formele samenwerkingsstructuur met kernpartners, rollen en een regiegroep opgericht. Dit brengt rust in de wijk. Begin 2021 heeft OostVoorElkaar een aantal dialoogbijeenkomsten georganiseerd om ideeën die bewoners naar voren hebben gebracht vanuit verschillende gezichtspunten te onderzoeken en verdiepen. Deze waren heel waardevol. Iedere dialoogbijeenkomst startte met een toelichting en inspiratie op het concept/idee. Vervolgens zijn de concepten aan de hand van praktijkervaringen onderzocht en verdiept. Op basis van de oogst zijn de concepten aangepast, deels gecombineerd en uitgewerkt. Zo is er een leefstijl club gestart, komt er  een pilot met betaalde buurtassistenten als vast aanspreekpunten en wordt gewerkt aan een Buurtcampus. Lees meer over BuurtdialogenUtrecht Oost >>>
  • Noordoostdialogen met de Wijkwijzer. Hans van Dijk is een van de initiatiefnemers van de Wijkwijzer, het wijkinformatiepunt om de wijk Utrecht NoordOost levendiger te maken, zodat bewoners meer grip krijgen over wat er in hun buurt en omgeving te doen is. Het online platform en de dialogen zijn van belang voor verbinding, persoonlijke ontmoeting en contact. Om elkaar te leren kennen, de weg in de wijk en elkaar beter te kunnen vinden. Het gaat om verbinding in de wijk. Het mooie daarvan is dat Noordoosters nieuwe ideeën opdoen over activiteiten of hoe je iets in de wijk aanpakt, bijvoorbeeld richting gemeente.  En soms wordt er direct actie ondernomen, zoals deelnemers aan de groen dialogen, die elkaar opzochten om te zien hoe je de wijk kunt vergroenen, of elkaar gingen helpen bij een groenstrook in zelfbeheer. Je ziet ook leuke initiatieven verschijnen op ons online platform die anders misschien nauwelijks opvallen. Zo heeft een wijkbewoner die van fotograferen houdt een leuk initiatief rond dieren in de wijk op de wijkwijzer geplaatst met de uitnodiging om haar foto’s van dieren die in de wijk gespot zijn aan te vullen met eigen foto’s. Vanuit de Wijkwijzer is onder het motto “beter een goeie buurt” begin 2021 de serie Ontmoet & Wandel gestart. Lees meer over NoordOostdialogen >>>

Ideeën pitchen en in groepen verder brengen

Na deze inspirerende verhalen was er ruimte om ideeën te pitchen waarover we in kleine groepen in gesprek konden gaan. Wat was er veel enthousiasme en zin bij deze workshop! Na inspirerende verhalen zijn we met dit enthousiasme aan de slag gegaan in vier werkgroepen die waren gekozen aan de hand van de verschillende behoeften:

  • Hoe betrek je meer mensen bij dialogen?
  • Hoe begin je een dialoog te organiseren?
  • Hoe leidt dialoog tot een call to action?
  • Kan dialoog gebruikt worden bij het oplossen van conflicten?

Na afloop kwamen we weer samen om de opbrengsten en oogst van deze werkgroepen te delen.

Dieper de wijk intrekken

Een idee om meer mensen bij de dialogen te betrekken was het anders benoemen van een dialoog, door het bijvoorbeeld een gesprek te noemen. En om in gesprek te gaan over welke specifieke thema’s leven in een buurt, straat, bijvoorbeeld in de vorm van straatdialogen. Ook kan het helpen om actief naar mensen toe te gaan, bij supermarkten te flyeren, naar andere locaties om mensen te trekken waar veel mensen zijn die eerder nog niet bereikt zijn. Het idee ontstond om door de wijk te trekken, op verschillende plekken in gesprek te gaan, ook in parken en op straat. Er was ook veel interesse in het organiseren van dialogen op buurtniveau voor meer verbinding en versterking van de leefgemeenschap. En enthousiasme voor het idee van een buurtconciërge die bewoners en hun behoeften kent, kan informeren en verbinden. Meer over sterke gemeenschappen bouwen.

Meer actiegerichte dialogen

Door op buurt, straat en wooncomplexniveau  dialogen te organiseren kunnen meer mensen in de buurt bereikt worden en is het makkelijker om samen aan de slag te gaan met ideeën voor de wijk of buurt. Wanneer er behoefte is om door middel van een dialoog samen tot actie over te gaan kan het helpen om de derde dialoog fase te focussen op een collectieve droom in plaats van individuele dromen. En meer tijd in te ruimen voor de doefase. Wil je ervaren hoe je meer actiegerichte dialogen eruit kunnen zien? Suit je aan bij de Expeditie Ontdek moeder aarde!

Dialoogaanpak bij conflict

Bij de vraag of dialoog kan helpen bij het oplossen van conflicten was het antwoord ja met de mensen die bereid zijn om in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren, de vaak grootste groep die er last van heeft. Er zijn een aantal dingen belangrijk in de aanpak. Focus niet op de uitersten, het conflict, maar op mensen die meer in het midden staan, genuanceerd staan in de kwestie, belang hebben bij een oplossing, zodat de nuance ruimte krijgt en het bredere plaatje in beeld komt. Focus niet op het conflict maar op een overstijgend gezamenlijk doel waar ieder belang bij heeft. Het gaat erom weer in gesprek te komen, openingen te vinden. Meer weten? Schrijf je in voor de training spannende gesprekken >>>

Kerstin Steinhart, Hester Vink en Wilma de Buck, Juni 2021

Reageren is niet mogelijk