Pilot online dialoog

Click for English

Utrecht in Dialoog (UiD) onderzoekt de mogelijkheden online dialoog als aanvulling op live-dialogen over Geldzorgen. Aan een online dialoog kun je deelnemen terwijl je thuis achter je computer zit of met je smartphone met oortjes en microfoon. Vrijwilligers en actief betrokkenen bij Utrecht in Dialoog worden van harte uitgenodigd mee te doen met de Online Zandbak Sessies en het eerste Online gesprek over Geldzorgen!

Wat is een “Online Zandbak Sessie?

Tijdens een Online Zandbak Sessie log je in bij een ruimte op internet. De inloglink met informatie ontvang je per email, nadat je hebt aangemeld. In die ruimte is Francisca aanwezig en er zijn mogelijk andere deelnemers. Er is geen inhoudelijk programma. Je kunt ontdekken hoe alles werkt, met andere deelnemers praten, je vragen stellen en Francisca kan opdrachten geven. De bedoeling is dat je vertrouwd raakt met de software en de mogelijkheden ontdekt. Wanneer je inlogt krijg je een stukje software op je computer dat verbinding maakt met de Zoom software. Dat is veilig. Bekijk in de video hoe het inloggen gaat.

Wat heb je nodig om mee te doen?

Hoe bereid je je voor op een een zanbaksessie voor een onlinedialoog?

 • Zorg voor een Windows of Apple computer.
 • Zorg dat je in een rustige kamer bent, liefst alleen.
 • Zorg voor een goede internetverbinding, anders krijg je slecht beeld of gaan de stemmen van anderen stotteren. Bekijk zo nodig hoe je je bandbreedte kunt verbeteren >>> 
 • Log in bij Zoom. Bekijk in de video hoe dit gaat en neem zo nodig contact op met het Zoom Help Center >>>
 • Je kan ook inloggen met een smartphone, download dan de app van ZOOM. Zie Zoom Helpcenter >>> 
 • Vervolgens heb je de email nodig met daarin de uitnodiging voor de Online Zandbak Sessie. Die ontvang je als je je hieronder aanmeld.
 • Het is wenselijk dat je een headset met microfoon hebt of “oortjes” met een microfoontje. Dat is nu nog niet noodzakelijk. Bij de online dialogen wel. Immers, als anderen hoofdpijn van jou krijgen vanwege slecht geluid, dan lukt het ze niet om goed naar jou te luisteren.
 • Lukt het niet om mee te doen met de Online Zandbak Sessie? Mail dan naar online@utrechtindialoog.nl. Vermeld je telefoonnummer en je probleem. Francisca neemt dan contact met je op.
 • Als je het gezien hebt, kun je na tien minuten zelf uit de sessie gaan. Je hoeft er niet een uur bij te blijven.
 • Doe gerust meerdere keren mee.

Meedenken en meedoen?

Na de Online Zandbak Sessie horen we graag je mening. Denk je dat de dialogen van Utrecht in Dialoog ook online uitgevoerd kunnen worden? Denk je dat we geldzorgen online kunnen bespreken? Zie je nog meer toepassingen? Heb je eventueel interesse om online dialoog begeleider te worden? Vul hier de enquete in.

Heb je vragen? Stuur een mail naar online@utrechtidialoog.nl. Francisca Frenks van XWebinar.nl en Dyhme.com begeleidt deze pilot en biedt vrijwilligers en betrokkenen bij Utrecht in Dialoog de komende weken de gelegenheid om gratis kennis te maken met online werken in “Online Zandbak Sessies”. Zij heeft ruim tien jaar ervaring met online samenwerken en online leren. 


Pilot Online dialogue


Utrecht in Dialoog (UiD) is going to investigate how we can use online dialogue as a complement to the regular live dialogues in various places in the city. You can participate in an online dialogue while sitting at your computer at home or with your smartphone. Volunteers and actively involved persons in Utrecht in Dialogue are cordially invited to participate in the first Online Sandbox Sessions en the first Online dialogue on Money Worries!

What is an “Online Sandbox Session?”

After you registered you will receive the login link with information by email to participate in the Online Sandbox Session. Francisca will be present in the online room and there may be other participants. There is no necessary previous knowledge. You can discover how everything works, talk to other participants, ask your questions and Francisca can give assignments. The intention is that you become familiar with the software and discover the possibilities. When you log in, you get the plugin on your computer that connects to the Zoom software. The installation is safe. View the video bellow to see how the login works.

What do you need to participate?

How do you prepare for a sandbox session?

 • You can use a Windows or Apple computer.
 • Make sure you are in a quiet room, preferably alone.
 • Make sure you have a good internet connection, otherwise you get a bad picture or the voices of others will stutter. If necessary, view how you can improve your bandwidth >>>
 • Log in to Zoom. View how this works in the video above and if necessary contact the Zoom Help Center >>>
 • You can also log in with a smartphone. If that is the case you have to download the ZOOM app. See Zoom Help Center >>>
 • You will need the information in the email invitation for the Online Sandbox Session. You will receive this once you register below.
 • We recommend you use a headset with a microphone or “earphones” with a microphone. That is not mandatory but can make your experience better with the online dialogues. In that way you will not have problems because of poor sound, and other participants will be able to listen to you properly.
 • Are you unable to participate in the Online Sandbox Session? Then send an email to online@utrechtindialoog.nl. Include your telephone number and your problem. Francisca will contact you.
 • Once you log in, you can leave the session after ten minutes. You don’t have to stay for an hour.
 • Feel free to participate multiple times.

Do you want to contribute?

After the Online Sandbox Session we would like to hear your opinion. Do you think that the dialogues ofUtrecht in Dialogue can also be conducted online? Do you think we can discuss money worries online? Do you see more uses for the online dialogues? Are you interested in becoming an online dialogue facilitator? Enter the survey here.

Do you have questions? Send an email to online@utrechtidialoog.nl. Francisca Frenks from XWebinar.nl and Dyhme.com supervises this pilot and offers volunteers and stakeholders of Utrecht in Dialoog the opportunity to get acquainted with online work in “Online Sandbox Sessions” for free in the coming weeks. She has over ten years of experience with online collaboration and online learning.

Reageren is niet mogelijk