Kennismaken met de Wijkdialoog

Op 3 juli vond een kennismakingsworkshop wijkdialoog gemeenschapskracht plaats als onderdeel van de Leergang Wijkdialoog. In de kennismakingsworkshop worden behoeften en mogelijkheden in eigen praktijken verkend volgens de waarderende dialoogaanpak. Hieronder een samenvatting van de opbrengsten van 3 juli en een schets van mogelijkheden voor vervolg.

Verkennen

Eerste stap in een wijkdialoog en de leergang wijkdialoog is het verkennen. Wat willen deelnemers met een wijkdialoog? Hoe ziet hun ideale wijk, buurt, kern eruit? Wat is/wordt het centrale thema?

We sluiten aan bij behoeften, wensen en mogelijkheden van betrokkenen en leren van wat werkt. Wat willen deelnemers met de wijkdialoog?

 • Onderzoeken wat aandacht vraagt: Ophalen en onderzoeken wat er werkt en leeft in de wijk samen met betrokken bewoners.
 • Mensen betrekken: (Meer) mensen/bewoners persoonlijk betrekken bij activiteiten en initiatieven via warme contacten.
 • Ontmoeting: Voorzien in behoefte aan ontmoeting, contact, verdieping en zingeving door een verdiepend gesprek op gelijkwaardige basis.
 • Alles verbinden: Bewonersinitiatieven in contact brengen met behoeften in de wijk. In de wijk alles, het geheel met elkaar verbinden: bewonersinitiatieven, professionals, bewoners, wijkraad et cetera? Verbinding tussen bewoners en welzijn, tussen professionals.
 • Samen doen: Samen iets creëren op basis van gelijkwaardigheid. Coalitieakkoorden uitwerken.

In een eerste kennismakingsoefening waarderend vragen onderzochten deelnemers de waarde en kracht van de wijkdialoog. Die  wordt vooral gezien in het ophalen van behoeften in de wijk, het betrekken van mensen die nog niet betrokken zijn, een gelijkwaardig gesprek en meer contact, verbinding.

Met wijkdialogen willen bewoners(initiatieven) gemeenschapskracht zichtbaar maken, ruimte bieden en versterken, op gelijkwaardige basis in gesprek komen met wijkpartners, in dialoog prioriteiten stellen en afspraken maken.

Verbeelden ideale toekomst

In de wijkdialoog werken we met de veranderkracht van verbeelding en van positieve verhalen die laten zie wat kan, wat werkt. Hoe ziet de ideale wijk, buurt, kern er volgens deelnemers uit?

 • er is verbondenheid op straat, een dorpsgevoel
 • actieve bewoners werken vanuit eigen kracht en hebben invloed
 • iedereen vervult een taak/rol vanuit interesses, kwaliteiten en mogelijkheden
 • bewoners spreken elkaar aan, vragen buurtgenoten persoonlijk voor taken
 • wat bewoners kunnen en willen vormt een mooi geheel, iedereen sluit aan
 • er is een duidelijk vindbaar informatiepunt in de wijk
 • mensen zijn baas in eigen buurt, straat
 • ook mensen die niet snel worden gehoord zijn betrokken
 • er zijn gelijke kansen voor iedereen
 • mensen zijn meer blij
 • herkenbare activiteiten en afspraken waaieren als een olievlek uit

Vormgeven wijkdialoog

Als het ideaal, het beste wat mogelijk is helder is volgt het ontwerp, wat nodig en mogelijk is om dit te realiseren.  Deelnemers van de workshop gingen in groepen aan de slag met een eerste proefontwerp van hun wijkdialoog. Welke stappen zijn nodig, welke kun je zelf zetten, wie kan helpen etc.

Thema’s waar deelnemers mee aan de slag gingen:
GRIJP JE KANS!

 • Mensen bereiken die wel iets willen, maar de weg naar activiteiten/bijdrage nog niet weten te vinden.
 • EEN GEWELDIGE ZOEKTOCHT! Verbinden initiatieven in de wijk tot een geheel, die samen verantwoordelijkheid nemen om de buurt zelf te besturen.
 • VAN ZOOI NAAR MOOI! Bewoners enthousiasmeren en een positieve sfeer rondom het leefbaar houden van de wijk.

De eerste stappen/acties die zijn verkend:

 • Sleutelfiguren (actieve bewoners) benaderen in de wijk, zo een breder netwerk van bewoners betrekken.
 • Dromen van bewoners over de wijk ophalen en delen.
 • Een narratief opbouwen van verhalen die laten zien wat kan, mogelijk is.
 • Luisteren naar bewoners en activeren van bewoners.
 • Een eerste inventariserende dialoog met mensen die nog niet zo actief zijn over wat wel kan. Daaruit komen wellicht nieuwe dialogen, thema’s voort.
 • Drie eerste buurtdialogen rondom thema’s die leven: armoede, eenzaamheid en meedoen, inclusie. Kijken of hieruit andere dialoogthema’s voortvloeien voor andere onderwerpen in de wijk.
 • Dialogen koppelen aan de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente waar bewoners bij betrokken zijn.
 • Kleine en grote initiatieven in de wijk samenbrengen, samen werken aan een samenhangend geheel in de wijk, een eerste stap zetten.

Evalueren

Maliebaan 45Tot slot werd verkend wat deelnemers meenemen, waarderen in deze eerste kennismakingsworkshop en welke behoeften en vragen er liggen voor een vervolg.

“Goed om samen te brainstormen over mogelijkheden en aanpak.”
“Kennisuitwisseling en kruisbestuiving werkt heel sterk.”
“Met een wijkdialoog kun je verbinden en versterken.”
“Ik voel weer de energie van dialoog”
“De drie casusses die we hebben uitgewerkt blijken ook mijn thema.”
“Deze avond geeft mij een soulmate gevoel. We moeten het gaan doen en van elkaar leren.”
“Door een casus te doen wordt het tastbaar”
“Goed reflecteren op wat je beoogt en de aanpak”
“Er is geen standaardaanpak. Wanneer zet je wat in?”
“Hoe leid je een dialoog in goede banen? Hoe blijf je als betrokkene neutraal?

Vervolgen

Na de kennismakingsworkshop zijn er voor deelnemers van de kennismakingsworkshop verschillende mogelijkheden om een volgende stap te zetten. Je kunt de Leergang wijkdialoog vervolgen, als wijk/buurt meedoen aan de Estafette Wijkdialoog, meer leren over de waarderende dialoogmethodiek en/of een dialoog waarderend leren begeleiden.

Buurtaanpak Erbij Horen

In het kader van de Buurtaanpak Erbij Horen wordt een aantal wijk/buurtdialogen ontwikkeld en gerealiseerd. De kennis en ervaring die hier wordt opgedaan wordt gedeeld in de leergang Wijkdialoog. De eerste wijkdialogen worden uitgevoerd in Utrecht Lunetten, Leidsche rijn en NoordOost. Wil je meedoen? Stuur een mail naar info@utrechtindialoog.nl

Dialoog leren begeleiden

Wil je nader kennismaken met de (waarderende) dialoog, ervaren wat een dialoog is en doet? Sluit je aan bij een van  de komende dialoogbijeenkomsten.

Wil je meer weten over wat een dialoog is en hoe je een gesprek kunt begeleiden volgens de waarderende dialoogmethodiek? Lees hier hoe je een dialoog kunt leren begeleiden en schrijf je in voor een training dialoog begeleiden.

Reageren is niet mogelijk