Impressie Kiesrechtdialogen / Impression Suffrage Dialogues

Click for English

In de eerste helft van 2019 vierde Utrecht in Dialoog de 100ste verjaardag van het algemene kiesrecht in Nederland met een reeks dialogen over verkiezingen, vrijheid en de toekomst van Europa. Studenten, gemeenschapsleden en vrijwilligersorganisaties in de binnenstad, Utrecht-Oost, Lombok en andere partners werkten samen met Utrecht in Dialoog bij het plannen van deze evenementen. Tijdens dialogen in De Kargadoor, De Voorkamer, University College Utrecht (UCU) en andere locaties, deelden deelnemers persoonlijke ervaringen, bereikten ze nieuwe inzichten en maakten ze concrete plannen voor het veranderen van hun leven, hun buurten en hun landen. Lees verder voor een impressie van de opbrengsten van een aantal verkiezingsdialogen.

“Om te zien hoe andere mensen wel of niet hetzelfde denken als jij, is heel verhelderend. Deze dialoogsessies brengen ons bewustzijn over het leven naar boven.”

Vrouwenrechten (20 februari, Buurtwerkkamer TOP)

Op woensdag 20 februari organiseerde Utrecht in Dialoog een bijeenkomst met het thema ‘vrouwenrechten’ op de Amsterdamsestraatweg. Deelnemers begonnen met het beschrijven van de rechten en vrijheden die belangrijk zijn voor hen als vrouwen, waaronder het recht op zorg voor hun jonge kinderen, de vrijheid om thuis te blijven met kinderen zonder financieel afhankelijk te zijn van een man, en de beschikbaarheid van veilige ruimtes in de directe woonomgeving/wijk. Vervolgens ging de discussie over de specifieke loopbanen, studierichtingen of levensstijlen die vrouwen zouden kiezen als ze vrij waren om te kiezen. Aan het einde van de dialoog gaven deelnemers aan dat ze nieuwe dingen geleerd hadden van hun dialoogpartners en dat ze een nieuw respect voor de kernrechten van vrouwen                                                             verworven hadden.

Gelijke Rechten (7 maart, De Kargadoor)

Op donderdag 7 maart organiseerde Utrecht in Dialoog samen met De Kargadoor een dialoog met het thema ‘Gelijke rechten’. Deelnemers begonnen met een korte reflectie over dit thema, maar al snel werd de aandacht verlegd naar het onderwerp gendergelijkheid in het algemeen. ‘Mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ zijn sociale begrippen die verwachtingen van anderen en persoonlijke normen combineren. Hoewel deze begrippen (identiteiten) kunnen worden gewaardeerd door degenen die ermee te maken hebben, kunnen ze ook verstikken, irriteren of onderdrukken. Al op jonge leeftijd creëren instellingen, variërend van scholen tot kerken tot gezinnen, genderafscheidingen in het leven van individuen. Deze genderidentiteiten gaan samen met leeftijd, ras en sociale klasse, wat soms ingewikkeld kan zijn. Enkele deelnemers verheugen zich op het verdwijnen van alle op gender gebaseerde sociale identiteiten, terwijl  anderen een toekomst voorzagen waarin deze begrippen zouden worden gekozen en niet opgelegd.

100 jaar vrouwenkiesrecht (8 maart, UCU)

Op vrijdag 8 maart vierden studenten en buren van University College Utrecht International Women’s Day met een dialoog over het thema ‘Het hebben van een keuze’. Twee studentenorganisaties, Town & Gown en FemCo (UCU’s Feminist Committee) werkten samen met Utrecht in Dialoog om dit evenement te organiseren. Deelnemers begrepen dit dialoogthema op twee verschillende manieren. Aan de ene kant: een keuze hebben, aan de andere kant: moeten kiezen. Verschillende internationale studenten van UCU beschreven de ervaring om te moeten kiezen tussen hun verschillende etnische en nationale identiteiten, en merkten op hoe deze uitdaging in Nederland anders wordt ervaren dan elders. Twee van de ouders die deelnamen, deelden het probleem van kijken naar hoe hun kinderen eigen keuzes maken en het zich daarbij machteloos voelen als ouders. Tenslotte was er overeenstemming dat deelname aan de Women’s March in Amsterdam een goede manier zou zijn om het verlangen naar het hebben van een keuze om te zetten in actie.

“Wat is het waardevol om een dialoog aan te gaan, waarin je je kwetsbaarheid kunt delen en naar oplossingen toe kunt werken.”

Laat je horen! (29 maart, De Voorkamer) 

Op vrijdag 29 maart werkte Utrecht in Dialoog samen met De Voorkamer voor een dialoog over het thema ‘Laat je horen!.’ Joe Washington, een nieuwe Utrechtse inwoner en lokaal hoofd van de Secret Society of Twisted Storytellers, begon de dialoog door te vertellen over de principes van goede verhalen. Deelnemers spraken daarna over ervaringen met discriminatie en onzekerheid. Ook spraken ze over het vinden van manieren om verbinding te leggen wanneer ze zich tussen culturen of over grenzen begeven. Persoonlijke communicatie, in plaats van publieke en politieke communicatie was de belangrijkste focus van hun dromen en actieplannen.

Wat Europa betekent (23 april, UCU)

In afwachting van de komende Europese verkiezingen hebben Utrecht in Dialogue, Town & Gown en YVote samengewerkt in een dialoog met het thema ‘Wat Europa betekent.’ Yvote startte de dialoog door een kort video-interview te tonen van hun recente ‘speak Europe’-festival. Hierna deelde de groep zich op in twee dialoogtafels, met deelnemers uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere: welke Europese landen / regio’s het meest verschilden van Nederland, met behoud van een afzonderlijke Europese identiteit (hier werden Rusland en Sicilië genoemd). Ook werd gesproken over wat de doelstellingen van Europese politieke partijen zijn, en de relatieve macht van het Parlement en de Commissie. In de droomfase van de dialoog noemden veel mensen reizen als de beste manier om een beter begrip van de betekenis van Europa te krijgen. We eindigden de dialoog door samen eten te delen.

“Er is niet maar één betekenis van Europa – Europa is enorm!”

Vrij van kritiek (25 april, De Kargadoor) 

Als onderdeel van de voortdurende betrokkenheid van De Kargadoor bij verschillende ideeën (en idealen) van vrijheid, gingen we zitten voor een Nederlandstalige dialoog over het thema ‘Vrij van kritiek.’ De avond bracht mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen. We begonnen met het beschouwen van enkele kunstenaars die kritiek hebben ondervonden, zowel door hen die hun werk waarderen als degenen die het niet begrijpen. Vervolgens hebben we het verschil tussen kritiek en feedback bekeken en gevraagd of kritiek noodzakelijkerwijs een negatieve bijklank heeft. Deelnemers wisselden ervaringen uit over kritiek op werkgewoonten, kleding, kunst en muziek. Aangekomen in de droomfase van de dialoog, dachten sommige deelnemers dat het het beste zou zijn om manieren te vinden om “hun eigen weg te gaan”, ongeacht de meningen van anderen, terwijl andere deelnemers waarde zagen in oprechte, constructieve kritiek.

Hoe Vrij is Europa? (De Kargadoor, 16 Mei) 

Een week voor de Europese verkiezingen organiseerden UiD, Yvote, en De Kargadoor een dialoog over het thema “Hoe Vrij is Europa?” Studenten van de Hogeschool Utrecht, vrijwilligers van Yvote en andere Utrechters bespraken het belang van stemmen, de rol van de overheid in het zorg dragen voor het welzijn van inwoners en vergeleken de vrouwenrechten in Nederland met andere landen in Europa. Deelnemers deelden persoonlijke ervaringen en verschillen in persoonlijke en politieke vrijheid in Scandinavische landen, Griekenland, de Verenigde Staten en elders. Dromen en actieplannen werden besproken, van grootschalige lange termijn projecten (zoals de transformatie van het bestuurlijke model van de Europese Unie) tot kleinschalige aspiraties voor op de korte termijn. De avond eindigde met een rondetafel gesprek over dromen, idealen en ervaringen met stemmen. 


English

During the first half of 2019, Utrecht in Dialogue marked the 100th anniversary of universal suffrage in the Netherlands with a series of dialogues on elections, freedom, and the future of Europe. Students, community members, and volunteer organizations in the Binnenstad, Utrecht Oost, Lombok, and elsewhere partnered with UiD in planning these events. During dialogues at De Kargadoor, De Voorkamer, University College Utrecht (UCU), and other locations, participants shared personal experiences, achieved new insights, and crafted concrete plans for transforming their lives, their neighborhoods, and their countries. Read further for an impression of results of some of these dialogues.

“To see how other people may or may not think the same as you is really enlightening. These dialogue sessions bring up our consciousness about life.”

Women’s Rights (February 20, Buurtwerkkamer TOP)

On Wednesday, February 20, Utrecht in Dialogue convened a meeting on the theme “Women’s Rights” on the Amsterdamsestraatweg. Participants began by describing rights and freedoms that were important to them as women, including the right to care for their young children, the freedom to stay at home with children without being financially dependent on a man, and the availability of safe spaces outside the house but in the immediate neighborhood. The discussion then turned to the particular careers, courses of study, or lifestyles that women would select if they were free to choose. At the end of the dialogue, participants reported learning new things from their dialogue partners and gaining a new respect for core women’s rights.

Equal Rights (March 7, De Kargadoor)

On Thursday, March 7, UiD and De Kargadoor teamed up for a dialogue on the theme “Equal Rights.” Participants began with brief reflections on this theme, but quickly shifted to consider issues of gender equality more generally. “Masculinity” and “femininity” are social categories of identity that combine external expectations and internal standards. Although these identities can be valued by those who hold them, they can also serve to stifle, irritate, or oppress. From a young age, institutions ranging from schools to churches to families serve to introduce and enforce gendered divisions into the lives of individuals. These gender-based identities combine with age, race, and social class in complex ways. In the end, some participants looked forward to the disappearance of all gender-based social identities, while others envisioned a future where these categories would be chosen, not imposed.

One Hundred Years of Women’s Suffrage (March 8, UCU)

On Friday, March 8, students and neighbors of University College Utrecht celebrated International Women’s Day with a dialogue on the theme “Having a Choice.” Two student organizations, Town & Gown and FemCo (UCU’s Feminist Committee) partnered with UiD to host this event. Participants identified two different ways of understanding the dialogue theme: on the one hand, having a choice, on the other hand, having to choose. Several of the international students at UCU described the experience of having to choose among their various ethnic and national identities, and noted how this challenged differed in the Netherlands and elsewhere. Two parents participating in the dialogue noted the distinct challenges involved with watching their children make consequential choices without having any right to intervene. Finally, there was agreement that participating in the Women’s March in Amsterdam would provide one good way of turning a desire for a choice into action.

“How valuable it is to engage in dialogue where you can share your vulnerability and work towards solutions.”

Express Yourself (March 29, De Voorkamer) 

On Friday, March 29, Utrecht in Dialogue partnered with De Voorkamer for a dialogue on the theme “Express Yourself.” Joe Washington, a new Utrecht resident and local head of the Secret Society of Twisted Storytellers, began the dialogue by talking a bit about principles of good storytelling. Participants then discussed experiences with discrimination, insecurity, and finding ways to make connections when moving between cultures or across borders. Personal rather than political communication was the main focus of our dreams and plans of action.

The Meaning of Europe (April 23, UCU)

In anticipation of upcoming European elections, Utrecht in Dialogue, Town & Gown, and YVote teamed up for a dialogue on “the meaning of Europe.” Yvote started off the dialogue by showing a short video interview from their recent festival of Europe event. We then broke down into two dialogue tables, with participants from Germany, the Netherlands, France, and the United States. Topics discussed included what European countries/regions felt the most different from the Netherlands, while still retaining a distinct European identity (here, Russia, and Sicily were mentioned) as well as what the aims of European political parties are, and the relative power held by the Parliament and the Commission. In the dreaming phase, many people mentioned traveling as the best way to achieve a better sense of the meaning of Europe. We ended by sharing food together.

There is not one meaning of Europe – Europe is enormous!”

Freedom From Criticism (De Kargadoor, April 25) 

As part of De Kargadoor’s ongoing engagement with different ideas (and ideals) of freedom, we sat down for a Dutch-language dialogue on the theme “Vrij van kritiek.” The evening brought together people of many different ages and backgrounds. We began by considering some artists who have faced criticisms, both by those who appreciate their work and those who don’t understand it. Next, we considered the difference between criticism, critique, and feedback, and asked whether criticism necessarily has a negative connotation. Participants shared experiences of being criticized for work habits, clothes, artwork, and music. Moving to the dreaming phase of the dialogue, some participants thought it would be best to find ways to “go their own way,” regardless of the opinions of others, while other participants saw value in sincere, constructive criticism.

 

 

How Free is Europe? (De Kargadoor, May 16) 

One week before the European parliamentary elections, UiD, Yvote, and De Kargadoor teamed up for a dialogue on the theme “How Free is Europe?” Students from the Hogeschool, volunteers from Yvote, and other Utrecht residents sat down at the table to discuss the significance of voting, the role of government in securing citizens’ well-being, and the comparative status of women’s rights in the Netherlands and elsewhere in Europe. Participants shared personal experiences of differences in personal and political freedoms that they observed in Scandinavia, Greece, the United States, and elsewhere. Dreams and plans of action discussed during the dialogue ranged from large-scale, long-term projects (e.g. the transformation of the European Union’s overall government structure) to small-scale, near-term aspirations. The evening ended with a round-table discussion of our dreams, ideals, and experiences of voting. 

Reageren is niet mogelijk