Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

100 jaar (vrouwen)kiesrecht / 100 Years Suffrage

vr 27 september 2019, 13:00 - 16:00

In English
Op vrijdagmiddag 27 september van 13 tot 16 uur vieren we 100 jaar (vrouwen)kiesrecht met een bijeenkomst in het Stadhuis. Iedereen is van harte welkom! Je kunt je aanmelden via de rode knop.

Burgemeester Jan van Zanen onthult een herdenkingssteen op de stadhuisbrug. Marjet Douze (Utrechts Geveltekensfonds),  initiatiefnemer van de herdenkingssteen vertelt het verhaal achter de steen en het ontwerp van Britt Nelemans. Met gemeenteraadsleden en andere Utrechters kijken we terug op de viering van 100 jaar kiesrecht en vooruit. In wat voor stad willen we leven? Aan tafels delen we ervaringen, onze dromen voor de stad en wat we gaan doen om die dichterbij te brengen. Er zijn ook tafels voor Engelstaligen en alleen voor vrouwen.

Programma

12:30 Vrouwenkoor de  Weduwes op de stadhuisbrug als hartverwarmend welkom.

13:00: Onthulling gevelsteen door Jan van Zanen.
Burgemeester Jan Van Zanen onthult de gedenksteen op de stadhuisbrug.
Marjet Douze, initiatiefnemer herdenkingssteen geeft een toelichting op het verhaal achter de steen die is gemaakt door Britt Nelemans. Daarna gaan we naar binnen.

13:15 Welkom en inspiratie
Raadsleden Hester Assen en Sophie Schers vertellen wat deze viering, gelijke rechten en behandeling voor hen betekent. Vrijwilligers van Utrecht in Dialoog delen wat de jongeren en mensen die ze die ochtend op de stadhuisbrug gesproken hebben belangrijk vinden.

13:30 Aan tafels in gesprek over gelijke rechten
Gemeenteraadsleden en Utrechters gaan met een gespreksbegeleider aan tafel in gesprek over het verleden en de toekomst van de stad als het gaat om gelijke rechten, behandeling en plichten. We delen onze ervaringen, dromen en wat we gaan doen om deze toekomst met elkaar te realiseren. Er zijn ook tafels in het Engels en alleen voor vrouwen.

15:00 Oogsten en blik op de toekomst met Linda Voortman

We delen de opbrengsten van de dialoogtafels met elkaar, verschillende idealen over de toekomst als het gaat om gelijke rechten, behandeling en hoe die te realiseren.

Wethouder Linda Voortman en raadsleden geven aan hoe zij hiermee aan de slag gaan.

15:15 Informeel napraten met muziek, hapje en drankje

Met muziek, een hapje en drankje praten we na en kijken we vooruit. Volop gelegenheid om nader kennis maken, ideeën te delen en afspraken maken of de video’s te bekijken.

16:00 Afsluiting

100 jaar Kiesrecht

Op 27 september 1918 werd Suze Groenweg het eerste vrouwelijke kemerlid en diende Hendrik Pieter Marchant De Wet Jacobs in om ook vrouwen kiesrecht te geven. Op 27 september 1919 werd het overwinningsfeest gevierd in het Concertgebouw Amsterdam nadat dit wetsvoorstel was aangenomen. Aletta Jacobs opende het overwinningfeest.

100 jaar later vieren we 100 jaar Kiesrecht voor iedereen met het plaatsen van een herdenkingssteen en een gesprek met gemeenteraadsleden en Utrechters over de toekomst van de stad als het gaat om gelijke rechten en behandeling. We blikken terug, staan stil bij het heden en kijken vooral vooruit? Wat vraagt nu aandacht als het om gelijke rechten, behandeling gaat? Hoe gaan we nu om met ons verleden en verschillen in de stad? Welke toekomst willen we als het gaat om gelijke rechten, behandeling? En hoe gaan we die realiseren?

Feestelijke viering

100 jaar (vrouwen)kiesrecht vieren we in Utrecht met verschillende activiteiten:  Een Tentoonstelling in het Stadskantoor, Stadhuis en de Universiteitsbibliotheek, een serie Kiesrechtdialogen, een stadwandeling over Utrechtse vrouwen, de Tentoonstelling MOED in het Centraal museum en een Historisch cafe. Een impressie hiervan vind je op 27 september in het Stadhuis. Download en deel de officiele uitnodiging.

Kiesrechtdialogen

Om 100 jaar algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen te vieren organiseren we in 2019 kiesrechtdialogen op verschillende plekken in de stad. Lees meer over de Kiesrechtdialogen >>> 

Op vrijdagochtend 27 september gaan Jongeren van UNIC met vrijwilligers van Utrecht in Dialoog en kunstenaar Jeanne van Heeswijk op de stadhuisbrug in gesprek over 100 jaar (Vrouwen)Kiesrecht en Gelijke Rechten/behandeling. Jongeren van UNIC  sluiten ook aan bij de feestelijke bijeenkomst in de middag.


English:

100 Years Suffrage

On 27 September from 1 to 4 p.m., we will celebrate 100 years of (women’s) electoral rights with a meeting at the Town Hall. Everybody is welcome! You can register using the red button.

The Mayor of Utrecht, Jan van Zanen, will unveil a memorial stone on the town hall bridge. Marjet Douze (Utrechts Geveltekensfonds foundation), initiator of the commemorative stone, will tell the story behind the stone and the design by Britt Nelemans. Together with municipal councilors and other people from Utrecht we will look back and celebrate 100 years of electoral suffrage for women and ahead. What kind of city do we want to live in? At tables, we will share experiences, our dreams for the city and what we are going to do to bring them closer to reality. There are also tables for English speakers and only for women.

Program

12:30 Women’s choir De Weduwes on the town hall bridge as a heart-warming welcome.

13:00: Unveiling of the memorial stone by Jan van Zanen. Mayor Jan Van Zanen unveils the memorial stone on the town hall bridge. Marjet Douze will explain the story behind the stone made by Britt Nelemans. Then the program follows inside the building.

13:15 Welcome and inspiration – Council members explain what this celebration, equal rights, and treatment means to them. Volunteers from Utrecht in Dialoog share what the young people and people they talked to that morning on the town hall bridge think are important.

13:30 Talking about equal rights (at tables) – City councilors and people from Utrecht talk about the past and the future of the city when it comes to equal rights, treatment, and duties. We will share our experiences, dreams and what we are going to do to realize this future together. There are also tables in English and only for women.

15:00 Harvesting and looking into the future – We will share the results of the dialogue tables with each other, different ideas about the future when it comes to equal rights and how to realize them. Councilor Linda Voortman and council members indicate how they will use the insights to improve their work.

15:15 Informal chat with music, snack, and drink. Plenty of opportunities to get acquainted, share ideas and make connections or watch the videos.

16:00 Closing

100 Years Suffrage

On September 27, 1918, Suze Groenweg became the first female member of parliament and Hendrik Pieter Marchant submitted the Jacobs law to also grant women the right to vote. On September 27, 1919, the victory celebration was held in the Concertgebouw Amsterdam after this bill was passed. 100 years later we celebrate 100 years of Elections for everyone by placing a commemorative stone and having a conversation with city councilors and Utrechters about the future of the city. We look back, reflect on the present and mainly look ahead. What now demands attention when it comes to equal rights? How do we deal with our past and differences in the city? What future do we want when it comes to equal rights? And how are we going to realize it?

Festive celebration

We celebrate 100 years of (women’s) electoral rights in Utrecht with various activities: An Exhibition in the Municipal Office, City Hall and the University Library, a series of Electoral Dialogues, a city walk about women from Utrecht, the Exhibition MOED in the Central Museum and a Historical Café. You can have a taste of this on 27 September in the City Hall.

Electoral dialogues

To celebrate 100 years of universal suffrage for women and men, in 2019 we will organize electoral rights dialogues at various locations in the city. Read more about the Electoral Dialogues >>>

On Friday morning, September 27, Youngsters from UNIC will talk to volunteers from Utrecht in Dialoog and artist Jeanne van Heeswijk on the town hall bridge about 100 years of (Women’s) Election Law and Equal Rights. Young people from UNIC also join the festive gathering in the afternoon.

Gegevens

Datum:
vr 27 september 2019
Tijd:
13:00 - 16:00
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, ,

Locatie

Stadhuis
Stadhuisbrug 1, 3511 JK Utrecht
3511 JK Utrecht, 3513BA Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Reacties zijn gesloten.